Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 - Geldigheid van onderhavige algemene voorwaarden

Onze onderhavige algemene voorwaarden worden beschouwd als door onze klanten aanvaard en vormen de werkelijke uitdrukking van de verwachtingen van de partijen en van hun gemene oogmerk, met uitsluiting van elke andere docu- menten of vroegere overeenkomsten, daarbij inbegrepen de aankoopvoorwaarden van onze klanten.
Elke derogatie of wijziging van onderhavige clausules is niet geldig zolang deze niet schriftelijk wordt gedaan en door beide partijen aanvaard is.

Artikel 2 - Voorbehoud van eigendom

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de door ons verkochte goederen onze ex- clusieve eigendom blijven tot op de volledige betaling van de aankoopprijs, de kosten en/of interesten.
Onze maatschappij behoudt zich daarbij het recht voor, in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling, om de geleverde goederen terug te nemen op de kosten en eigen risico’s van de koper.
De risico’s voor het goed (vernietiging, vordering, enz.) worden echter naar de koper overgedragen, zonder mogelijkheid voor zijn part van enige vergoeding of compensatie.

Artikel 3 - Levering en vervoer

De leveringen worden franco uitgevoerd over heel België, op eigen risico van de koper. Voor elke bestelling van minder den 400 euro, wordt een supplement aangerekend van 33 euro voor vervoerskosten.
In geval van weigering van de goederen voor andere redenen dan die, die in niet overeenstemming zijn tussen de levering en de bestelling, blijven de vervoerskosten heen en terug ten laste van de klant, evenals de kosten voor wederverzending.

Artikel 4 - Averijen - Bezwaren

De levering van goederen en het laden worden zo zorgvuldig en zo goed mogelijk uitgevoerd.
Elke averij moet onmiddellijk worden gemeld aan de bestuurder/ transporteur en vermeld op het dubbel van het leveringsborderel, zoniet wordt er geen rekening gehouden met eventuele bezwaren.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor averijen, behalve in het geval dat wij klaarblijkelijk een fout hebben begaan.
De bezwaren voor fouten of gebreken moeten verplicht worden ingediend ten laatste binnen de 3 dagen na de levering, per aangetekend schrijven. Geen bezwaar wordt na deze termijn aanvaard.

Artikel 5 - Retours

  • Wij aanvaarden geen retour van goederen, behalve in de volgende gevallen:
    Vergissing van onzentwege bij het opnemen van de bestelling mits bewijs van die vergissing met behulp van een bewijsstuk.
  • Erkenning door een afgevaardigde van onze maatschappij, of van de producent, van de niet overeenstemming van de goederen.

Artikel 6 - Betalingsvoorwaarden

Behoudens tegengestelde bepaling zijn onze facturen bij de levering te betalen, contant en zonder disconto.
Bij gebrek aan betaling op de vervaldag wordt het bedrag van onze facturen vermeerderd met een interest van 1 % per maand. Elke begonnen maand wordt berekend als een volledige maand, en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling. Bovendien, als onze facturen onbetaald blijven 8 dagen na het opsturen van een herinnering per aangetekende brief, wordt ons van rechtswege een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 15% van het totale bedrag met een minumum van 65 euro.

Artikel 7 - Geschillen en bevoegdheid

In geval van geschil is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van Nijvel bevoegd.